ขอรหัสผ่านชั่วคราว (OTP)

กรุณาเชื่อมต่อเครือข่ายทรุมูฟเอช(4G/3G/EDGE/GPRS) ก่อนแล้วเข้าใช้บริการใหม่อีกครั้ง
ขอรหัสผ่านชั่วคราว OTP หากต้องการใช้บริการบน WiFi หรือเครือข่ายอื่นๆ

(สำหรับลูกค้า iPad ให้เชื่อมต่อเครื่อข่าย 4G/3G/EDGE/GPRS ก่อนแล้วเข้าใช้บริการใหม่อีกครั้ง)

ย้อนกลับ   ขอรหัสผ่านชั่วคราว (OTP)